دوره های جاری

آموزش
 
نام ‌دوره زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
دوره مدیریت اجرایی MBA پنجشنبه صبح   08:00 - 13:00 1398/02/05 412 ساعت
دوره مدیریت اجرایی DBA دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/27 290 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 250 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/23 250 ساعت
دوره جامع کاربردی حسابداری شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/14 236 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/25 230 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   09:00 - 13:00 1398/02/26 230 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 209 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/09 209 ساعت
دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA سه‎شنبه   17:30 - 20:30 1398/03/21 200 ساعت
دوره عالی حسابداری پیمانکاری یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/17 184 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 180 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/08 180 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/03 115 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/12 115 ساعت
نام ‌دوره زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   08:00 - 13:00 1398/02/05 412 ساعت
دوره مدیریت اجرایی DBA دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/27 290 ساعت
دوره عالی حسابداری پیمانکاری پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 250 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/23 250 ساعت
دوره جامع کاربردی حسابداری شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/14 236 ساعت
دوره مدیریت اجرایی MBA شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/25 230 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   09:00 - 13:00 1398/02/26 230 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 209 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/09 209 ساعت
دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA سه‎شنبه   17:30 - 20:30 1398/03/21 200 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/17 184 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 180 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/08 180 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/03 115 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/12 115 ساعت
نام ‌دوره زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
دوره مدیریت اجرایی MBA پنجشنبه صبح   08:00 - 13:00 1398/02/05 412 ساعت
دوره مدیریت اجرایی DBA دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/27 290 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 250 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/23 250 ساعت
دوره جامع کاربردی حسابداری شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/14 236 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/25 230 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   09:00 - 13:00 1398/02/26 230 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 209 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/09 209 ساعت
دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA سه‎شنبه   17:30 - 20:30 1398/03/21 200 ساعت
دوره عالی حسابداری پیمانکاری یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/17 184 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 180 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/08 180 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/03 115 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/12 115 ساعت
نام ‌دوره زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   08:00 - 13:00 1398/02/05 412 ساعت
دوره مدیریت اجرایی DBA دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/27 290 ساعت
دوره عالی حسابداری پیمانکاری پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 250 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/23 250 ساعت
دوره جامع کاربردی حسابداری شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/14 236 ساعت
دوره مدیریت اجرایی MBA شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/25 230 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی پنجشنبه صبح   09:00 - 13:00 1398/02/26 230 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 209 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی دوشنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/09 209 ساعت
دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA سه‎شنبه   17:30 - 20:30 1398/03/21 200 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/17 184 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 180 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/08 180 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/03 115 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/12 115 ساعت
نام ‌دوره زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA پنجشنبه صبح   08:00 - 13:00 1398/02/05 412 ساعت
دوره حسابرسی داخلی خبره پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 250 ساعت
دوره مدیریت اجرایی DBA یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/23 250 ساعت
دوره جامع کاربردی حسابداری شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/14 236 ساعت
دوره سرپرستی امور مالی شنبه و چهارشنبه   17:00 - 20:00 1398/02/25 230 ساعت
دوره جامع قوانین و مقررات پنجشنبه صبح   09:00 - 13:00 1398/02/26 230 ساعت
دوره عالی پرورش مدیر مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 209 ساعت
دوره مدیریت اجرایی MBA سه‎شنبه   17:30 - 20:30 1398/03/21 200 ساعت
دوره عالی حسابداری پیمانکاری یکشنبه و سه شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/17 184 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی پنجشنبه عصر   14:00 - 18:00 1398/02/05 180 ساعت
دوره عالی پرورش مشاور مالی یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 - 20:00 1398/02/08 180 ساعت

از کجا آغاز کنیم؟

تازه ها

برخی از مشتریان ما