دوره های حسابرسی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حسابرسی داخلی خبره

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حسابرسی مالی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی