دوره قوانین و مقررات

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره جامع قوانین و مقررات

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

مبانی حقوق قراردادها

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

آیین دادرسی مالیاتی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

بررسی فنی، مفهومی و حقوقی موارد خاص مالیاتی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره بروز رسانی تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره قانون تجارت

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره کاربردی قوانین مقررات بیمه و تامین اجتماعی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره حرفه ای اراِئه خدمات مالیاتی مشاغل