دوره مالی و سرمایه گذاری

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره عالی پرورش مشاور مالی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره مدیریت مالی ۲

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره مدیریت مالی ۱

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

روش های تامین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه